K.V.K.K.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Landlord Enerji Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (Pecron Türkiye) tarafından, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı Nedir ve Hangi Amaçla İşlenmektedir?

6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Sunacağımız hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve sınırlar çerçevesinde, sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, sözleşme süresince satın almakta olduğunuz hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapmak, ilgili kampanyalardan sizi haberdar etmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler, müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel verileriniz; sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlülüklerimizin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.Bu nedenle Kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sınırlandırmalar çerçevesinde, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştiraklerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirakler müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, kamu tüzel kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklar Nelerdir?

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize web sitemizde yer alan e-mail adresine, veya şirket telefonumuzdan hukuk servisi açık adresini alarak kvk formunu doldurarak imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “info@pecron.com.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. İletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

4. Veriler Hangi Süreler ile Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek olup, ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da talebiniz üzerine Veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Ticaret Sicil No: 65557

Mersis No: 0608-0558-7550-0001

Ticaret Ünvanı: Landlord Enerji Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mahfesıgmaz mh. no:42/14  Çukurova/Adana  01170 TÜRKİYE

Websitesi : www.pecron.com.tr
İletişim : +90 535 526 33 67

E-mail : info@pecron.com.tr

—————————————————————————————————————————————————————————-

GİZLİLİK POLİTİKASI  (Uluslararası)
Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve bu gizlilik bildirimi,  https://pecron.com.tr’nin  (toplu olarak “biz”, “bize” veya “bizim”) bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını ve işlediğini açıklar.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

Kişisel veriler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişisel veriler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerle bağlantılı anonim verileri de içerir. Kişisel veriler, diğer bilgilerle birlikte veya başka bir şekilde sizi tanımlamamıza artık olanak vermeyecek şekilde geri alınamaz şekilde anonimleştirilmiş veya toplanmış verileri içermez.

Emniyet ve güvenliği teşvik etmek

Yasallık, meşruiyet ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalır, sınırlı bir amaç kapsamında en az veriyi kullanır, işler, verilerin güvenliğini korumak için teknik ve idari tedbirler alırız. Kişisel verileri, hesapları ve kullanıcı etkinliğini doğrulamaya yardımcı olmak ve bunun yanı sıra dolandırıcılığı izlemek ve şüpheli veya potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri ya da şartlarımızın veya politikalarımızın ihlallerini araştırmak gibi emniyet ve güvenliği artırmak için kullanırız. Bu tür işlemler, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaya yönelik meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Toplayabileceğimiz kişisel veri türlerinin ve bunları nasıl kullanabileceğimizin bir açıklaması:

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz

  1. 1. Sağladığınız veriler:

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda veya bir hesap oluşturduğunuzda, bizimle iletişime geçtiğinizde, çevrimiçi bir ankete katıldığınızda, çevrimiçi yardımımızı veya çevrimiçi sohbet aracımızı kullandığınızda sağladığınız kişisel verileri topluyoruz. Bir satın alma işlemi gerçekleştirirseniz, satın alma işlemiyle bağlantılı olarak kişisel verileri topluyoruz. Bu veriler, kredi veya banka kartı numaranız ve diğer kart bilgileriniz gibi ödeme verilerinizi ve diğer hesap ve kimlik doğrulama bilgilerinin yanı sıra fatura, nakliye ve iletişim bilgilerini içerir.

2. Hizmetlerimizin ve ürünlerimizin kullanımına ilişkin veriler:

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz tanımlayıcısı, cihazınızın IP adresi, işletim sisteminiz, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, kullanım bilgileri, teşhis bilgileri ve ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yüklediğiniz veya bunlara eriştiğiniz bilgisayarlar, telefonlar veya diğer cihazlardan veya bunlarla ilgili konum bilgileri. Mümkün olduğunda, hizmetlerimiz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemize olanak sağlamak için bir cihazın yaklaşık konumunu belirlemek için GPS’i, IP adresinizi ve diğer teknolojileri kullanabilir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Genel olarak, kişisel verileri ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek, sizinle iletişim kurmak, size hedefli reklamlar ve hizmetler sunmak ve bizi ve müşterilerimizi korumak için kullanırız.

  1. 1. Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek:

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olması için kişisel verileri kullanırız. Bu, kişisel verilerin veri analizi, araştırma ve denetimler gibi amaçlarla kullanılmasını içerir. Bu tür işlemler, size ürün ve hizmetler sunma ve iş sürekliliği konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Bir yarışmaya veya başka bir promosyona katılırsanız, sağladığınız kişisel verileri bu programları yönetmek için kullanabiliriz. Bu faaliyetlerden bazılarının, kişisel verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla veri içerebilen ek kuralları vardır, bu nedenle katılmadan önce bu kuralları dikkatlice okumanızı öneririz.

  1. 2. Sizinle iletişim kurmak:

Önceden açık rızanıza tabi olarak, kişisel verilerinizi size kendi ürün ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama iletişimleri göndermek, sizinle hesabınız veya işlemleriniz hakkında iletişim kurmak ve politikalarımız ve şartlarımız hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Artık pazarlama amaçlı e-posta iletişimleri almak istemiyorsanız, lütfen devre dışı bırakmak için bizimle iletişime geçin. Verilerinizi, bizimle iletişime geçtiğinizde isteklerinizi işlemek ve yanıtlamak için de kullanabiliriz. Önceden açık onayınıza tabi olarak, kişisel verilerinizi, size ürün ve hizmetleriyle ilgili pazarlama iletişimleri gönderebilecek üçüncü taraf ortaklarla paylaşabiliriz. Önceden açık rızanıza tabi olarak,

NOT: Verilerinizin yukarıda açıklanan ve önceden açık onayınızı gerektiren herhangi bir kullanımı için, bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekebileceğinizi unutmayın.

“Çerezler”in Tanımı

Tanımlama bilgileri, web tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin parçalarıdır. Tanımlama bilgileri, bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri depolamak ve almak için yaygın olarak kullanılır. Web tarayıcınızda veya cihazınızda sakladığımız veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar dahil olmak üzere diğer teknolojileri de benzer amaçlarla kullanırız. Bu Çerez Bildiriminde, tüm bu teknolojilerden “çerezler” olarak söz ediyoruz.

Çerezlerin Kullanımı

Çerezleri, içeriği kişiselleştirmek, reklamları sunmak ve ölçmek, kullanıcı davranışını anlamak ve daha güvenli bir deneyim sağlamak gibi yollarla ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, korumak ve iyileştirmek için kullanırız. Kullanabileceğimiz belirli tanımlama bilgilerinin, kullandığınız belirli web sitelerine ve hizmetlere bağlı olarak değiştiğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerin İfşası

Belirli kişisel verileri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak veya müşterilere pazarlamamıza yardımcı olmak için bizimle birlikte çalışan stratejik ortakların kullanımına sunarız. Kişisel veriler tarafımızca bu şirketlerle yalnızca ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı sağlamak veya iyileştirmek amacıyla paylaşılacaktır; önceden açık onayınız olmadan üçüncü şahıslarla kendi pazarlama amaçları için paylaşılmayacaktır.

Verilerin Açıklanması veya Saklanması, Aktarılması ve İşlenmesi

  1. 1. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi:

Avrupa Ekonomik Alanı’nın veya kullanıcının yaşadığı ülkenin zorunlu yasaları nedeniyle, belirli yasal işlemler mevcuttur veya gerçekleşmiş ve belirli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. AEA’da ikamet edenlerin kişisel verilerinin işlenmesi —Aşağıda açıklandığı gibi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizi işlememiz meşrulaştırılacaktır: Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı istediğimizde, bu tür işlemeler Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (AB) (“GDPR”) 6(1) Maddesi uyarınca gerekçelendirilecektir.

  1. 2. Bu maddenin makul bir şekilde uygulanması veya uygulanması amacıyla:

Kişisel verileri tüm bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Herhangi bir iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, işimizin tamamının veya herhangi bir kısmının birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, devralınması, ortak girişimi, devri, bölünmesi, devri veya satışı veya elden çıkarılması durumunda, herhangi bir ve tüm kişisel veriler ilgili üçüncü tarafa. Ayrıca, haklarımızı korumak ve mevcut çözümlere başvurmak, hüküm ve koşullarımızı uygulamak, dolandırıcılığı araştırmak veya operasyonlarımızı veya kullanıcılarımızı korumak için açıklamanın makul bir şekilde gerekli olduğuna iyi niyetle karar verirsek kişisel verileri ifşa edebiliriz.

  1. 3. Yasal Uyum ve Güvenlik veya Diğer Hakları Koruma

Kişisel verileri ifşa etmemiz -yasa, yasal süreç, dava ve/veya ikamet ettiğiniz ülke içindeki veya dışındaki kamu ve devlet makamlarından gelen talepler nedeniyle- gerekli olabilir. Ulusal güvenlik, kanun yaptırımı veya kamu açısından önem arz eden diğer konular için ifşanın gerekli veya uygun olduğuna karar verirsek, kişisel verileri ifşa edebiliriz.

Çocuklar

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz yetişkinlere yöneliktir. Buna göre, 16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek veri toplamıyor, kullanmıyor veya ifşa etmiyoruz. 16 yaşın veya yargı alanına bağlı olarak eşdeğer asgari yaşın altındaki bir çocuğun kişisel verilerini topladığımızı öğrenirsek, silmek için gerekli adımları atacağız. verileri mümkün olan en kısa sürede 16 yaşından küçük bir çocuğun bize kişisel verilerini sağladığını fark ederseniz, lütfen hemen bizimle iletişime geçin.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atıyoruz. Topladığımız kişisel verilere erişme, bunları düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin daha fazla işlenmesini herhangi bir zamanda kısıtlama veya buna itiraz etme hakkınız da vardır. Kişisel verilerinizi yapılandırılmış ve standart bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yetkili veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için, kimliğinizi ve bu tür verilere erişim hakkınızı doğrulamamızı sağlamak ve ayrıca sakladığımız kişisel verileri aramak ve size sağlamak için sizden veri talep edebiliriz. Yürürlükteki yasaların veya düzenleyici gerekliliklerin, sakladığımız kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını sağlamayı veya silmeyi reddetmemize izin verdiği veya bunu gerektirdiği durumlar vardır. Haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içinde ve her halükarda 30 günden daha kısa sürede yanıt vereceğiz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri

Bir müşteri, bizimle ilişkisi olan üçüncü taraf bir web sitesine bağlantı sağladığında, üçüncü tarafın gizlilik politikası nedeniyle bu tür bir politika için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmiyoruz. Web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine bağlantılar veya bunlara erişme olanağı içerebilir. Bu üçüncü şahıslar tarafından kullanılan gizlilik uygulamalarından veya ürün ve hizmetlerinin içerdiği bilgi veya içerikten sorumlu değiliz. Bu Gizlilik Bildirimi, yalnızca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla tarafımızca toplanan veriler için geçerlidir. Web sitelerini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya devam etmeden önce herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Veri Güvenliği, Bütünlük ve Saklama

Verilerinize yetkisiz erişimi korumak ve önlemeye yardımcı olmak ve topladığımız verileri doğru şekilde kullanmak için tasarlanmış makul teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemlerini kullanıyoruz. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Diğer nedenlerin yanı sıra, yeni teknolojilere, endüstri uygulamalarına ve düzenleyici gerekliliklere ayak uydurmak için bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak değiştirebiliriz. Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihinden sonra ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş Gizlilik Bildirimini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Revize edilmiş bizimle iletişime geçin Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsanız, lütfen ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmaktan kaçının ve oluşturmuş olabileceğiniz herhangi bir hesabı kapatmak için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Bildirimi veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize buradan ulaşabilirsiniz:  info@pecron.com.tr